เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๕๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.พร้อม
กำลังพลให้การต้อนรับ ผอ.สนภ.๔ นทพ.และคณะในการเดินทางมาตรวจเยี่ยม หน่วยและสร้างขวัญ
กำลังใจแก่กำลังพลในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ บก.วส.๙๑๒ ต.บางนาค อ.เมือง
จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห