เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๐ เวลา ๐๙๒๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย น.อ.ยุทธศาสตร์ ธรรมเดชศักดิ์
ผอ.กขว.นทพ. และคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการข่าวและการต่อต้าน
ข่าวกรองและได้พบปะเครื่อข่ายนักพัฒนาและผู้ประสานงาน เครือข่ายนักพัฒนา ของ หน่วยโดยมี
น.อ.อธิสพล. สังขรัตน์. หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. พร้อมนายทหาร ให้การต้อนรับ ณ บก.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ. ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห