เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดเจ้าหน้าที่ ผทน.วส.๙๑๒
ให้ความรู้เกียวกับวิทยุในรูปแบบดิจิตอล และการถามตอบ (Request)แนะนำผลงานเพลงพูดคุย
กับแฟนรายการ รวมไปถึงการรับฟังภายในเว็บไซต์ของหน่วยให้แก่เจ้าหน้าที่ ผรข.วส.๙๑๒ ณ ห้อง
ประชุม วส.๙๑๒ฯ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห