เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๗๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.ท.หญิง สมิตรา อามิน รอง หน.
วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ผู้แทน หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมในพิธีเปิดงานกาชาดและงานประจำปี
จังหวัดนราธิวาส ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกิยรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน ทั้งนี้ วส.๙๑๒ สนับสนุนพิธีกรและการถ่ายทอดเสียงในพิธีเปิดงานดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห