เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๑๓๐ บก.ทท.(นทพ.)โดย น.อ.อธิสพล สังขรันต์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ. เป็นประธานงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ชุมชน๙๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐ณ ที่ทำการชุมชน
๙๑๒ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี หน.ส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
พร้อมกัน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ การสรงน้ำพระสงฆ์รดน้ำขอพร
ผู้สูงอายุ เพื่อสงเสริมให้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ และสร้างความสามัคคีระหว่างคน
ในชุมชน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห