เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ. ร่วมประชุมกรมการจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือน เม.ย.๖๐ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล
ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา
ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห