เมื่อวันที่ ๒๙เม.ย.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ.เข้าร่วมการประชุมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเวทีการประชุมกลุ่มย่อยตาม
โครงการ"การใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงสร้างตัวแบบเพื่อต่อต้านความรุนแรงอย่างสุดโต่ง"ภายใต้
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช.กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ ห้องฟาฏอนี
ชั้น 2 โรงแรมซี.เอส จ.ปัตตานี
 
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห