เมื่อวันที่ ๑ พ.ค.๖๐ เวลา ๒๓๐๐ น. บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ.ร่วมเป็นกรรมการสักขีพยานและชี้ขาดการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐
ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.
จ.นราธิวาสเป็นประธาน ในการนี้ วส.๙๑๒ จัดพิธีกรในงานดังกล่าวอีกด้วย
 
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห