เมื่อวันที่ ๓ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔
นทพ.นำกำลังพลดำเนินการบำรุงดูแลต้นไม้เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เรียนรู้ วส.๙๑๒
ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห