เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค.๖๐ เวลา ๑๖๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ. นำกำลังพล ร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระพุทธทักษิณ
มิ่งมงคลเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ต.ลำภู อ.เมือง
จ.นราธิวาสโดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด
และประชาชนร่วมเป็นจำนวนมาก
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห