เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดผู้สื่อข่าวทำข่าว
ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี
๒๕๖๐ จากนั้นร่วมการแถลงข่าวและนำสื่อมวลชน ชมการผลิตข้าวหอมกระดังงาคุณภาพ ณ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอตากใบ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกอิฐ - โคกใน
ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยมี นายสุรพร พร้อมมูล รอง ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห