เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ดำเนิน
การทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลในสังกัดทุกนาย ทุกช่วงอายุ ณ วส.๙๑๒ ต.บางนาค
อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห