เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๐ เวลา ๑๑๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.ท.หญิง สมิตรา อามิน รอง
หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีเปิดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมวิภา วังศิริกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห