เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.ท.หญิง สมิตรา อามิน รอง หน.วส.
๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะอาชีพ กีฬา และสันทนาการ ระหว่างศูนย์ฝึกอาชีพ
พระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดนราธิวาส รร.ราชประชา
นุเคราะห์ ๓๙ ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส โดยมี นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองเลขาธิการ ศอบต.
เป็นประธาน ในการนี้ วส.๙๑๒ ได้สนับสนุนการถ่ายทอดเสียงในพิธีดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห