เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ให้การต้อนรับ
เยาวชนจากโครงการ "คลื่นลูกใหม่ชายแดนใต้" รุ่นที่ ๔ โดยได้เข้ารับการฝึกทักษะการเป็นผู้ประกาศ/
นักประชาสัมพันธ์ การอ่านข่าว/เขียนข่าว และเรียนรู้เรื่องแผนเสียงสมัยก่อน ณ วส.๙๑๒ ต.บางนาค
อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห