เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค.๖๐ เวลา ๑๔๐๐ บก.ทท.( นทพ.) โดย พ.ท.หญิง สมิตร อามิน รอง หน.
วส.๙๑๒ ฯ ให้การต้อนรับ พล.ท.สายัณห์ สวัสดิ์ศรี ผอ.ศพม. ร่วมจัดรายการ ก้าวไปกับ นทพ.เพื่อประ
ชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพตาม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทหาร ตำรวจใน
จังหวัดชาย แดนภาคใต้
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห