เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๖๐ เวลา ๑๙๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.ต.อัสรีย์ อัสมะแอ นายทหารแปล
ผรข.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. พร้อมกำลังพลที่นับถือศาสนาอิสลาม ร่วมให้การต้อนรับนายซาฟีอี
เจะเลาะห์ ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาสและคณะโดยได้ร่วมจัดรายการพิเศษใน
การดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ ๑ เดือนรอมฎอน ปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘ หลังพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
ปรากฎว่ามีผู้เห็นดวงจันทร์ จึงมีประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรี กำหนดวันที่ ๑ เดือนรอมฎอนปี
ฮิจเราะห์ศักราชตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๗ พ.ค.๖๐ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ วส.๙๑๒
ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห