เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) พ.ท.หญิง สมิตรา อามิน รอง หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรม Kick of ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ณ คลองยะกัง
ชุมชนยะกัง ๒ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.จว.น.ธ. เป็นประธาน
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห