เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย. ๖๐ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ.ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดนราธิวาสพร้อม
ทั้งจัด กำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และสนับสนุนพิธีกรในงานดังกล่าว ณ หอประ
ชุมเฉลิมพระเกียรติ๗ รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธี
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห