เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๘๒๖ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ.จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมละศีลอด รอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรง
พยาบาล นราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งมี คณะกรรมการอิสลามประจำ จ.นราธิวาส,
หน.ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ รพ.นธ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมี นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห