เมื่อวันที่่ ๑๙ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๘๐๐ บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกิจ
กรรมละศีลอด ฮ.ศ.๑๔๓๘ Ramadan Kareem 1438 AH.ณ อาคารอเนกประสงค์ วส.๙๑๒ ฯ
ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส กิจกรรมครั้งนี้ได้นำเยาวชนจากสถานเด็กกำพร้า ชุมชน ณ นคร
มาร่วมรับประทานอาหาร ร่วมกับ หน.ส่วนราชการและ ประธานคณะอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส
รวมทั้งผู้นำศาสนาและกำลังพลของหน่วย ซึ่งเป็นโอกาสที่ดี สำหรับเยาวชนที่ได้ใกล้ชิด กับผู้บริหาร
ระดับสูงของจังหวัด โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รอง ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห