เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๘๐๐ บก.ทท.โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล ร่วมงาน
ใน โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ภาษาถิ่นตากใบ (เจ๊ะเห)" กิจกรรมรวมพลคนเจ๊ะเห" โดยมีการเสวนา
หัวข้อประวัติศาสตร์กับความเป็นมาของภาษาถิ่น พร้อมกันโดยร่วมรับประทานอาหารพื้นบ้านร่วมกับ
หน.ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่. ณ บริเวณลานหน้าศาลาริมน้ำ วัดชลธาราสิงเห (พระอา
รามหลวง) อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห