เมื่อวันที่ ๓ ก.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลร่วมพิธีหล่อเทียน
สมโภชเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส
อ.เมือง จ.นราธิวาส พร้อมทั้ง ข้าราชการ นักศึกษา ประชาชน จำนวนมาก ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมี
ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธาน ทั้งนี้ วส.๙๑๒ สนับสนุนการถ่ายทอดเสียงในพิธี
ดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห