เมื่อวันที่ ๔ ก.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีพิธีหล่อเทียนพรรษา สมโภชเทียนพรรษา
ให้กับวัดในอำเภอต่างๆ จำนวน ๑๙ วัด ณ วัดบางนรา อ.เมือง จ.นราธิวาส ประกอบด้วย หัวหน้าส่วน
ราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา จำนวนมาก โดยมี นายธรรมรงค์
คงวัดใหม่ รอง ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห