เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๔๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาการเปรียญ วัดชลธาราวาส
(วัดร่อน) อ.ระแงะ จ.นราธิวาส โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห