เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดกำลังพล
เข้าร่วมพิธีปล่อยขบวน แห่เทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐
ให้กับวัดในอำเภอต่างๆจำนวน ๑๙ วัด ณ ถนนพิชิตบำรุง (หน้าศาลากลางหลังเก่า) อ.เมือง
จ.นราธิวาส ประกอบด้วย ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน และนัก
ศึกษา เป็นจำนวนมากโดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน ทั้งนี้ วส.๙๑๒ได้สนับ
สนุน รถประชาสัมพันธ์พร้อมพิธีกรภายในรถในการแห่เทียน พร้อมถวายเทียนให้กับวัดสวนธรรม
อ.รือเสาะ จ. นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห