เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๖๐ เวลา ๐๗๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมเสว
นายามเช้า เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ หัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วน
ณ ห้องประชุมช้ัน ๕ สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส ถ.พิชิตบำรุง อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี
นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห