เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) เวลา ๐๘๐๐ โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล
ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ “รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช”ณ ประตูระบายน้ำบางนราตอนบน ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ประกอบ
ไปด้วย อำเภอเมืองนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจ หน่วยความมั่นคงทุกหน่วย นักเรียนโรงเรียนนราธิวาส
นักเรียนโรงเรียนบ้านค่าย ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือและใกล้เคียง ทั้งนี้การ
ปล่อยสัตว์น้ำเป็นพันธุ์ปลานิลสายพันธุ์จิตรลดา เป็นจำนวน ๙๐๐,๙๙๙ ตัว พร้อมมอบให้แก่เกษตรกร
ปราดเปรื่องใน ๑๓ อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๒๐ ราย ๆ ละ ๑,๐๐๐ ตัว โดยมี นายธรรมรงค์
คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห