เมื่อวันที่ ๘ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๗๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ พุทธมณฑลจัง
หวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน ซึ่งมี
หน.ส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนเข้าร่วมพิธีใส่บาตรเป็นจำนวนมาก
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห