เมื่อวันที่ ๘ ก.ค.๖๐ เวลา ๑๖๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ. นำกำลังพลร่วมกับส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนในกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิ
วาส อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน ทั้งนี้ วส.๙๑๒ สนับสนุน
พิธีกรในพิธีดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห