เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ) เวลา ๐๙๐๐ โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ. นำกำลังพลเข้ารับการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของ วส.๙๑๒ สนภ.๔
นทพ.ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้า บก.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการป้อง
กันและ สร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานกรณีเกิดอัคคีภัยโดยได้รับการสนับสนุน
วิทยากร จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนราธิวาส มาให้ความรู้เบื้องต้นและวิธี
ปฏิบัติหากเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห