เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ) เวลา ๑๑๐๐ โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมเป็นเกียรติ
ในกิจกรรมการประกวดโต้วาที พาทีสร้างสรรค์ หัวข้อ เยาวชนกับการป้องกันยาเสพติดระหว่างวันที่ ๒๐-
๒๑ ก.ค.๖๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลาง จังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้ ความเข้า ใจเกี่ยวกับ บทบาท ของเยาวชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด อีกทั้งส่ง
เสริมทักษะด้านการพูด เป็นหมู่คณะ โดยมี นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจ.นราธิวาส เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้
วส.๙๑๒ฯ สนับสนุนพิธีกร ในกิจกรรมดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห