เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค.๖๐ เวลา ๑๑๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.ท.หญิง สมิตรา อามิน รอง หน.วส.
๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี
นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองเลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธาน ทั้งนี้ วส.๙๑๒ ได้สนับสนุนพิธีกรในพิธีดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห