เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค.๖๐ เวลา ๑๗๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔นทพ.พร้อมกำลังพล ให้การต้อนรับ พล.ต.เชิดชัย สุคนธสิงห์ รอง เสธ.นทพ.ในโอกาสเดินทาง
มาตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสณ บก.วส.๙๑๒
ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห