เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.กระทำพิธี
ถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบรอบ ๖๕ พรรษา
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารเอนกประสงค์ วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
โดยมี น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห