เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๗๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.สนับ
สนุนพิธีกรในพิธีทางศาสนามหามงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘
๒๕๖๐ ณ กรกฎาคม หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห