เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค.๖๐ เวลา ๑๖๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดกำลัง
พลร่วมกับส่วนราชการ นักเรียน และประชาชน ในการเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ถวายพระราชกุศล แด่พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ทรงเจริญ
พระชันษา ๖๐ ปี ณ หาดนราทัศ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายสุรพร พร้อมมูล รอง ผวจ.นราธิวาส
เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห