เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๐ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมงานพิธีวัน
รำลึกครบรอบวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดกรมหลวงราช
บุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย “ วันระพี ” ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคารศาลจังหวัดนราธิวาส
ถ.ศูนย์ราชการ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นางนุชนภางค์ ศิริอัสสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ทั้งนี้ วส.๙๑๒ สนับสนุนถ่ายทอดเสียงในพิธีดังกล่าว
อีกด้วยซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห