เมื่อวันที่ ๙ ส.ค. ๖๐ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมจิต
อาสา ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดนราธิวาสเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงบรมศพ
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.จว.นราธิวาส เป็นประธาน ทั้งนี้ วส.๙๑๒ฯ
สนับสนุนพิธีกรในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีนายอำเภอทั้ง ๑๓ อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และ
ประ ชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห