เมื่อวันที่ ๙ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๗๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมโครงการแอ
โรบิกรวมพลคนรักแม่ ๑๒ สิงหา มหาราชินี และการออกกำลังกายเต้นแอโรบิก ๔.๐ (Sport For All 4.0)
ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา
ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน ทั้งนี้ วส.๙๑๒ฯ สนับสนุนพิธีกรในโครงการดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห