เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๐ เวลา ๐๘๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรม
และสื่อข่าว สานพลังเกี่ยวกระจูดสืบสานแนวพระราชดำริ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ กรมทหารราบที่ ๑๕๑ ค่ายกัลยาณิวัฒนา โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา
ผวจ.จว.นราธิวาส ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร กลุ่มแม่บ้าน นักเรียน นักศึกษาและ ประชาชน
ใกล้เคียงร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห