เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๖๐ เวลา ๐๗๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดกำลัง
พลร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ครบรอบ ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณถนนภูผาภัคดี
หน้าสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห