เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม
ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ครบรอบ ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณ
หน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.นราธิวาส
เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห