เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค. ๖๐ เวลา ๐๗๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ. และกำลังพล วส.๙๑๒ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าพบปะส่วนราชการและกิจกรรมให้อา
หารปลา ณ ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาสโดยมี นายสิทธิชัย ศักดา
ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน ในการนี้ วส.๙๑๒ฯ ได้รับป้ายเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมเสวนายามเช้า
ในกระทรวงกลาโหม ครั้งต่อไปอีกด้วย
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห