เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชมโป่งผีเสื้อหลากสีณ อุทยานแห่งชาติบูโด
-สุไหงปาดี อ.บาเจาะจ.นราธิวาส โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.นราธิวาส เป็นประธานซึ่งมีหัว
หน้า ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียนและประชาชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห