เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดยน.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.4 นทพ. ร่วมพิธีเปิดงานชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๐
ภายใต้ชื่องาน "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราช
ดำริจังหวัดนราธิวาส โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธาน ทั้งนี้ วส.๙๑๒ฯ
สนับสนุนการถ่ายทอดเสียงในพิธีดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห