เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค. ๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ให้การต้อน
รับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้นำเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในการจัด
กิจกรรมการประกวด นักจัดรายการวิทยุ “PNU DJ Search ๒๐๑๗” ครั้งที่ ๔ ณ วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาคอ.เมือง จ.นราธิวาส ทั้ง วส.๙๑๒ ได้จัดสถานีต่างๆประกอบไปด้วย ๑.สถานี
เรียนรู้อุปกรณ์การกระจายเสียง ๒.สถานีการอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ ๓.สถานีบันทึกสปอตวิทยุ ๔.สถานี
ทดลองการจัดรายการวิทยุ เพื่อให้ฝึกทักษะการพูด การนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางวิทยุกระ
จายเสียงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห