เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๔๓๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต.วิชา ไผ่เกาะ ผอ.สตป.สจร.ทหาร และคณะ เดินทางมาตรวจสถาน
ภาพอาวุธ กระสุน และสิ่งอุปกรณ์สายสรรพวุธ พร้อมตรวจสภาพแวดล้อมหน่วย ณ วส.๙๑๒ฯ ต.บางนาค
อ.เมืองจ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห