เมื่อวันที่ ๖ ก.ย.๖๐ เวลา ๐๗๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมกับกอง
พลทหารราบที่ ๑๕ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ,หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ,กรมทหาร
ราบที่ ๑๕๑ ,สำนักงานสัสดีจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหมในพื้นที่จังหวัด
นราธิวาสเป็นเจ้าภาพ จัดงานเสวนายามเช้า ณ หอประชุม วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ต.บางนาค อ.เมือง
จ.นราธิวาส โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห