เมื่อวันที่ ๗ ก.ย.๖๐ เวลา ๑๕๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดเจ้าหน้าที่
ร่วมรับฮุจญาจ ( ผู้แสวงบุญที่เดินทางกลับมาจากการประกอบพิธีฮัจย์) เที่ยวบินแรก ประจำปี ๒๕๖๐
ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต
เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำศาสนาร่วม กิจกรรม ดังกล่า
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห